lid worden

Om lid te worden, graag een email sturen naar info@rvnrestauratie.nl met onderwerp "lidmaatschap aanvraag".  Indien mogelijk, graag ter beschikking hebben het volgende: KVK uitreksel, website link, BTW nummer.  U moet bereid zijn om de ethische code na te streven (ECCO Professional Guidelines II) en u moeten uw restauratie verslagen kunnen tonen op verzoek.

___________

 

Reglement betreffende de toelatingseisen voor lidmaatschap van de Restauratoren Vereniging Noord.

Volgens de statuten:  Art. 5.1 - leden kunnen zijn natuurlijke personen, die op schriftelijke voordracht van twee leden daartoe door het bestuur worden uitgenodigd, nadat over hun toelating door de in lid 2. te noemen toetsingscommissie schriftelijk is beslist.

 VOORSTEL TOT AANPASSING EN UITBREIDING VAN DIT ARTIKEL MIDDELS ONDERSTAAND REGLEMENT:

Reglement aanvulling behorende bij Art. 5.1 van de statuten van Restauratoren Vereniging Noord, als vastgesteld in overeenstemming met Art. 16 en Art. 15.1 van de statuten, op 14 april 2016 tijdens de Algemene Ledenvergadering van Restauratoren Vereniging Noord.

VOOR HET LIDMAATSCHAP WORDT ONDERSCHEID GEMAAKT TUSSEN LEDEN EN ASPIRANT LEDEN

  1. Leden / aspirant leden kunnen zijn natuurlijke personen, die zich op eigen aanvraag aanmelden, door één of meerdere leden zijn voorgedragen, of door het bestuur zijn uitgenodigd en nadat over hun toelating volgens artikel 5.1. lid 2 van de statuten positief is beslist.
  2. En tevens zij die:

-  zich gevestigd hebben als restaurator of die zijn aangesteld als restaurator en hun inkomen hoofdzakelijk, dan wel volledig verwerven met het uitoefenen van het restauratie vak. Criterium hierbij kan o.a. zijn: Het werkzaam zijn in dienstverband en/of het hebben van een BTW code nr.

- als student staan ingeschreven bij een restauratie opleiding.

- stage lopen bij een restaurator met het doel zelf het restauratie vak te gaan uitoefenen.

- om een andere reden door het bestuur zijn toegelaten, zoals bijvoorbeeld niet meer werkende leden, die uit hoofde van hun bewezen vakkennis nog van belang (kunnen) zijn voor de vereniging en haar leden.

- de ethische code (overeenkomstig de E.C.C.O. richtlijnen voor het beroep) hebben onderschreven.

Leden zijn zij die blijk kunnen geven van voldoende vakbekwaamheid door minimaal 3 jaar werkervaring als restaurator (fulltime basis). Opleidings/stage jaren gelden als een half jaar. Tevens moeten zij in staat zijn, al dan niet door toetsing of tijdens een atelierbezoek, één of meerdere casus voor te leggen (voorstel, behandeling en eindresultaat) d.m.v. voorbeelden en/of documentatie. Natuurlijke personen die zijn opgenomen in het Restauratoren Register (RR) of  het (toekomstige) KCR bezitten (Keurmerk Conservator Restaurator) kunnen automatisch ook lid worden van de Restauratoren Vereniging Noord.

Aspirant leden zijn zij die (nog) niet voldoen aan alle voor leden geldende voorwaarden. Na een hertoetsing of naar inzicht van het bestuur kan de status van “aspirant lid” worden omgezet in “lid”.

ASPECTEN BIJ TOETSING VOOR TOETREDING KUNNEN ZIJN:

Dat materiële en niet-materiële aspecten voor het uitvoeren van een opdracht worden afgewogen en gedocumenteerd. Dit kan b.v. zijn het overwegen van alternatieven voor de aanpak, bewuste keuzes en de consequenties daarvan, zowel vóór en tijdens het werk.

Deze documentatie kan dienen als eerste bewijs van deskundigheid.

Criteria hierbij zijn:

  • - rapportage waarin verantwoording voor de gekozen methoden, technieken en materialen is opgenomen.
  • - documentatie van de behandeling, inclusief beelddocumentatie van de toestand voor, gedurende en na behandeling.
  • - Bijhouden van vakkennis in de vorm van collegiaal overleg, bijwonen van symposia, volgen of geven van cursussen en/of lezingen, atelierbezoeken, schrijven van publicaties, activiteiten in vakverenigingen.
  • - Lidmaatschap van een vak-gerelateerde organisatie.

Nieuwe leden zullen na de toetsing zo spoedig mogelijk middels “mail” worden voorgesteld aan de leden. Deze hebben daarop 14 dagen de tijd om eventuele bezwaren tegen het voorgestelde lid aan het bestuur kenbaar te maken.

Leden hebben de mogelijkheid als een (nieuw) lid in hun ogen niet (meer) voldoet aan de gestelde eisen van de vereniging dit aanhangig te maken bij het bestuur.

Beëindiging van het lidmaatschap is geregeld in Art. 6 lid 1 t/m. 10 van de Statuten.

=====================================================================================

Geassocieerd lid

Als geassocieerd lid van RVN kunnen worden toegelaten natuurlijke personen, die naar oordeel van het Bestuur op enigerlei wijze verbonden zijn met het vakgebied “restauratie”.

Aanvraag en procedure toelating geassocieerd lid:

De aanvraag om als geassocieerd-lid te worden toegelaten dient schriftelijk aan het Bestuur gericht te worden. Bij de schriftelijke aanvraag dienen onder meer en indien van toepassing de volgende gegevens te zijn opgenomen:

de privé-gegevens: naam, volledige voornamen, titels, geboortenaam, adres, woonplaats;

gegevens werkgever: naam, adres, vestigingsplaats werkgever; functie.

- De aanvrager-kandidaat ontvangt van het Bestuur een schriftelijke bevestiging dat de aanvraag in behandeling is genomen.

- De behandeling van een aanvraag tot geassocieerd lidmaatschap bestaat uit de volgende activiteiten:

1. aanvragen van het geassocieerd lidmaatschap;

2. besluit met betrekking tot toelating door het Bestuur;

3. berichtgeving over verlening, respectievelijk afwijzing van het geassocieerd lidmaatschap.

=====================================================================================